Založ si blog

Čo je dôležité vedieť pri predaji oblečenia?

Jednoduchý návod k uvádzaniu materiálového zloženia textilného výrobku

 

 Či už prevádzkujete svoju kamennú predajňu alebo predávate textil cez internet, je vo vašom najlepšom záujme poznať legislatívne požiadavky na označovanie takýchto výrobkov. Napriek niekoľkoročnej platnosti a účinnosti zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o ochrane spotrebiteľa“), ale aj Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 z 27. septembra 2011 o názvoch textilných vlákien a súvisiacom označení vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou a iným označením, ktorým sa zrušuje smernica Rady 73/44/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES Text s významom pre EHP (ďalej aj Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011), ktoré sa priamo aplikuje na území Slovenskej republiky sa pravidelne v praxi stretávame s prípadmi, keď podnikateľ nezabezpečí uvádzanie informácií o materiálovom zložení alebo o spôsobe použitia a údržby textilných výrobkov, ktoré predáva spotrebiteľom.

V zmysle § 12 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol zreteľne označený týmito údajmi. V praxi sa najčastejšie stretávame s prípadmi, keď informáciou o materiálovom zložení je textilný výrobok označený, avšak táto informácia nie je poskytnutá v kodifikovanej podobe štátneho jazyka (Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov). Táto požiadavka na označovanie výrobkov v kodifikovanej podobe štátneho jazyka je zakotvená v § 13 zákona o ochrane spotrebiteľa a správne orgány, ktoré majú na starosti kontrolu vnútorného trhu, v prípade jej nedodržania podnikateľov prísne postihujú. Podľa rozhodovacej praxe Slovenskej obchodnej inšpekcie, do ktorej pôsobnosti patrí práve kontrola dodržiavania tejto povinnosti, nie je v prípade väčšiny podnikateľov problémom označovanie textilných výrobkov informáciami
o materiálovom zložení alebo o spôsobe použitia a údržby, keďže týmito údajmi prichádzajú výrobky označené priamo z výroby. Výroba textílií je však zväčša realizovaná mimo územia Slovenskej republiky a tomu patrične zodpovedá jazyk, v ktorom sú tieto informácie na výrobku uvedené. V prípade textílií z Číny je najčastejšie používaným jazykom angličtina. Väčšine spotrebiteľov je najznámejším cudzojazyčným pojmom pre označenie bavlny slovíčko cotton, pričom v prípade informácie o materiálovom zložení sa uvádza aj percentuálny obsah tohto materiálu v textílii. Na prvý pohľad sa teda takéto označenie textilu v anglickom jazyku javí ako zrozumiteľné a pre spotrebiteľa postačujúce k zabezpečeniu jeho dostatočnej informovanosti o vlastnostiach takéhoto tovaru. Chyba lávky. Slovenská republika výslovne požaduje uvádzanie týchto informácií v slovenčine. Dôvody sú viaceré, avšak nechcem sa nimi v tomto článku zaoberať (zákon č. 270/1995 Z. z.
o štátnom jazyku Slovenskej republiky). Samozrejme, občanom – spotrebiteľom na území Slovenskej republiky, musí byť informácia poskytnutá v slovenčine. Zákon o ochrane spotrebiteľa poskytuje spotrebiteľom zvýšenú ochranu ako slabšej strane v spotrebiteľskom vzťahu. Na rozdiel od podnikateľov sa nedá predpokladať pri spotrebiteľovi ani s odbornou starostlivosťou, ktorú môže zabezpečiť iba profesionálny subjekt. Správne orgány sa neuspokoja ani s uvedením ekvivalentu slova bavlna v poľštine bawelna, napriek tomu, že v tomto prípade je výpovedná hodnota tohto slova pre spotrebiteľa dostatočná pre určenie materiálového zloženia výrobku. Správny orgán je povinný uložiť pokutu aj v takom prípade, ak je výrobok označený požadovanými údajmi podľa § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa v češtine, hoci by mali byť tieto informácie pre Slováka zrozumiteľné. Správne orgány posudzujú každý prípad individuálne, zákon však výnimky nepozná a či už je správny orgán pri ukladaní pokuty zhovievavejší, pokutu musí udeliť. Podľa § 12 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa výrobca je povinný označiť výrobok údajmi, ktoré pravdivo a úplne informujú predávajúceho o vlastnostiach dodaného výrobku; ak výrobca nesplní svoju povinnosť, výrobok označí dovozca, ak ani dovozca neoznačí výrobok, označí ho dodávateľ. V tejto chvíli je nutné uviesť, že podľa ďaľšieho odseku č. 2 § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa predávajúci musí zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol zreteľne označený údajmi
o spôsobe použitia a údržby výrobku, hoci je tak primárne povinný urobiť výrobca, resp. dovozca alebo dodávateľ. Podľa všeobecne záväzného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 označenia sú v úradnom jazyku alebo jazykoch členského štátu, na ktorého území sa textilné výrobky sprístupňujú na trhu pre spotrebiteľa, pokiaľ dotknutý členský štát nestanoví inak. Pod sprístupnením na trhu možno rozumieť aj samotný predaj výrobkov koncovému užívateľovi – spotrebiteľovi.

V praxi nie je vždy jednoduché, najmä pre menších podnikateľov – predajcov textilu, zabezpečiť správne označenie výrobkov potrebnými informáciami. Ak je oblečenie označené zákonom o ochrane spotrebiteľa požadovanými údajmi v cudzom jazyku, predajcovi sa môže javiť doplnenie alebo zmena tohto označenia, tak aby spĺňalo predpoklady § 13 a teda bolo v Slovenskom jazyku pomerne nákladné a náročné. Ako informuje Slovenská obchodná inšpekcia na svojej internetovej stránke označenie textilných výrobkov etiketou a iným označením má byť podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 trvalé, ľahko čitateľné, viditeľné a prístupné a v prípade etikety aj pevne pripevnené. Najčastejšie sa stretávame v obchodoch s etiketami pevne prišitými k samotnému textilnému výrobku. Tieto etikety obsahujú aj informáciu o spôsobe použitia a údržby. Takéto označenie musí odolať napr. praniu. Tak či tak, je na zvážení podnikateľa, či je ochotný riskovať pokutu vo výške presahujúcu 1000 EUR. Ústredný inšpektorát obchodnej inšpekcie v odvolacom konaní napr. udeľuje pokutu vo výške 500 EUR, ak pri kontrole správny orgán objaví neoznačený textil v slovenčine v hodnote približne 900 EUR (napr. rozhodnutia SK/0135/99/2018 a SK/0419/99/2018). S rastúcou hodnotou výrobkov, ktoré nie sú označené v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa rastie aj výška uloženej pokuty. V týchto prípadoch je podnikateľ zodpovedný objektívne, teda nesie zodpovednosť za protiprávny stav.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 je možno považovať za najlepší návod na označovanie výrobkov, napr. v prílohe č. 5 možno nájsť textilné výrobky, pre ktoré nie je povinné označenie etiketou alebo iné označenie. Medzi tieto výnimky patrí aj oblečenie pre zvieratá. Niektoré výrobky stačí označiť spoločnou etiketou, napr. umývacie handry na podlahu. Tieto výnimky zo štandardov pre označovanie textilu popisuje čl. 17 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011.

Navaľná

Julija Navaľná prevzala nemeckú Cenu za slobodu médií

19.04.2024 21:51

Manželia Navaľní dostali toto ocenenie "za odvahu prejavenú v hnutí odporu a za odvážny a nenásilný boj proti brutálnej diktatúre v Rusku"

súd, manhattan

Pred súdom na Manhattane, kde prebieha proces s Trumpom, sa zapálil muž

19.04.2024 20:37, aktualizované: 22:18

Polícia neskôr oznámila jeho totožnosť. Jeho čin mohol byť motivovaný konšpiračnými teóriami.

Azerbajdžan / Vojak /

Arménsko súhlasilo s vrátením štyroch okupovaných dedín Azerbajdžanu

19.04.2024 20:07

Dohoda sa zrodila na stretnutí, ktoré viedli podpredsedovia vlád oboch krajín.

šimkovičová

Šimkovičová kritizuje slovenské umenie na Bienále v Benátkach: Nerobte hanbu kultúre už aj v zahraničí

19.04.2024 19:30

Ide o reakciu na prítomnosť bývalej ministerky kultúry Silvie Hroncovej na Bienále v Benátkach. Súčasťou vernisáže bol aj protest zástupcov kultúrnej obce.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 1
Celková čítanosť: 4022x
Priemerná čítanosť článkov: 4022x

Autor blogu

Archív